Smart Industry

Geavanceerde robot

De weg naar een Smart Industry

De vraag van bedrijven, klanten en de gehele supply chain veranderd voortdurend. Wensen worden steeds specifieker en de verwachtingen worden steeds hoger. Ook wordt er verwacht dat er steeds sneller op trends gereageerd wordt. Een voorbeeld van een van deze trends is de steeds groter wordende rol van automatisering en gegevensuitwisseling.

Dit algeheel fenomeen wordt de Smart Industry genoemd. Een andere benaming die regelmatig gebruikt wordt voor Smart Industry is Industry 4.0 of de vierde industriële revolutie. In dit artikel lees je hier van alles over. Lees verder!

Wat is de Smart Industry?

Binnen de Smart Industry ontstaan er nieuwe mogelijkheden, kansen en bedreigingen voor bedrijven. Het productieproces kan worden geoptimaliseerd, slimme en gepersonaliseerde producten worden ontwikkeld en de businessmodellen van bedrijven kunnen worden verbeterd. Ook wordt data steeds meer geïntegreerd bij productiebedrijven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet op een combinatie van digitale en technologische innovaties. Door hier gebruik van te maken worden bedrijven toekomstbestendiger. Een voordeel van de Smart Industry is dat zowel de kwaliteit van producten, als de productiviteit van bedrijven wordt verhoogd. Echter, de Smart Industry brengt ook gevaren met zich mee. Om deze gevaren te begrijpen duiken we eerst het verleden in.

Monteur aan het werk

Industriële revoluties

Eerder in dit artikel is benoemd dat de Smart Industry ook wel de vierde industriële revolutie of de Industry 4.0 wordt genoemd. Maar wat waren de eerste drie industriële revoluties ook alweer? Het eerste tijdperk vond plaats rond 1760 tot 1867. In deze industriële revolutie is er vooral veel vooruitgang geboekt door de textielmachines en stoommachines ontwikkeld door James Watt. Verder werd er in deze fase veel ijzer gebruikt en dat combinatie met de komst van stoomschepen en treinen zorgde voor enorme vooruitgangen die deze eerste revolutie mogelijk maakten.

De tweede industriële revolutie volgde hier direct op en duurde tot ongeveer de eerste wereldoorlog. Dit werd de technologische revolutie genoemd. In dit gedeelte van onze geschiedenis deed de elektriciteit en staal hun intrede. Hierdoor werden uitvindingen zoals gloeilampen, de auto, fotografie, radio en vliegtuigen mogelijk gemaakt. De derde industriële revolutie vond plaats in de 20ste eeuw en werd de digitale revolutie genoemd. Deze revolutie zorgde ervoor dat globalisering mogelijk werd. Voorbeelden van uitvindingen die gedaan werden in deze tijd zijn de computer, het internet en de iPhone. Maar, genoeg geschiedenis gehad, laten we teruggaan naar het heden!

‘’De derde industriële revolutie vond plaats in de 20ste eeuw en werd de digitale revolutie genoemd. Deze revolutie zorgde ervoor dat globalisering mogelijk werd.’’

De Smart Industry, ook wel de vierde industriële revolutie genoemd

De Smart Industry bestaat uit verschillende onderdelen/systemen. Dit zijn de cyber-fysieke systemen, the Internet of Things (IoT), cloud computing en cognitieve computing. Een cyber-fysiek systeem, ook wel CPS genoemd, is een combinatie van een mechanisch of elektronisch onderdeel met een softwarecomponent. De gegevensoverdracht, gegevensuitwisseling, aansturing en bewaking gebeurt bij een CPS vaak online. Voorbeelden van een CPS is een robot of een machine die op een netwerk is aangesloten. The Internet of Things, Internet der dingen vertaald, is het geheel van apparaten/dingen die via het internet in verbinding zijn met andere apparaten/dingen en hiermee ook gegevens mee uitwisselen. Een belangrijk aspect dat hierbij ontstaat zijn de mogelijkheden die ontstaan als fysieke objecten samenkomen met de virtuele wereld. Alledaagse voorwerpen kunnen door het Internet der dingen communiceren met personen of andere voorwerpen. Ook kunnen deze voorwerpen zelf autonome beslissingen maken. Sterker nog, de apparaten kunnen zonder menselijke inmenging zelf gebruik maken van het internet. Het is mogelijk dat in de toekomst het aantal apparaten dat bestuurt wordt door mensen die actief zijn op het internet zich in de minderheid bevindt. De verwachting is dat er in 2025, 22 miljard apparaten gekoppeld zijn aan het netwerk van the Internet of Things.

Het begrip cloud computing houdt in dat IT-diensten zoals software, databases, netwerken en servers ter beschikking worden gesteld aan de eindgebruikers. Zij kunnen dan altijd toegang hebben tot de diensten die ze afnemen. Een voorbeeld hiervan is Dropbox. Hier kunnen bestanden via een cloud worden opgeslagen. Het belangrijkste uitgangspunt van cloud computing is dat de diensten/taken die uitgevoerd worden plaats vinden op een ander apparaat dan op die van de eindgebruiker. Meestal staan deze apparaten zelfs op een andere locatie. Het laatste deel van de Smart Industry is cognitieve computing. Meestal wordt deze term gebruikt om AI-systemen te beschrijven. Met AI-technologieën worden menselijke denkprocessen nagebootst. Een cognitief computersysteem hoort contextuele elementen zoals de betekenis, locatie, proces, taak, doel en tijd te begrijpen. Het doel hiervan is om menselijke denkprocessen te stimuleren door middel van een geautomatiseerd model. Maar… helaas zijn er ook gevaren die ontstaan tijdens de transitie naar de Smart Industry.

innovatieve ideeën

Gevaren die ontstaan tijdens de transitie naar de Smart Industry

Vaak weten bedrijven wel dat het niet slim is om bedrijfsgevoelige informatie te delen via open wifi-netwerken en dat hun computers beschermd moeten worden. Echter, wat vaak vergeten wordt, is dat in een productieomgeving cybersecurity ook belangrijk is. Ook is een cyberincident dichterbij dan je denkt. De voorspelling is dat bijna de helft van alle bedrijven met een cyberincident te maken gaat krijgen, ongeacht de grootte van het incident en het bedrijf. Dit is een van de redenen dat we als Marcelissen zijnde, hier volop initiatief in nemen en zo kijken wij bijvoorbeeld ook op afstand mee bij de klant. Zo controleren we bijvoorbeeld of er bij het gebruik van de optische sorteermachine, gebruik wordt gemaakt van een beveiligde internetverbinding.

Het komt regelmatig voor dat een productieomgeving draait op een verouderd besturingssysteem. Tijdens de transitie die de wereld door maakt wordt er steeds meer data gedeeld. Vaak met gebruik van clouddiensten. Hierdoor wordt het ook steeds moeilijker om een overzicht te bewaren. Ook kan de uitvoering van de beveiliging hierbij versnipperd worden. Dit heeft als gevolg dat het voor bedrijven lastiger wordt om te bepalen wat en hoe er beveiligd moet worden.

‘’Vaak weten bedrijven wel dat het niet slim is om bedrijfsgevoelige informatie te delen via open wifi-netwerken en dat hun computers beschermd moeten worden. Maar toch is een cyberincident dichterbij dan je denkt.’’

Tips voor het tackelen van de gevaren die ontstaan tijdens de transitie naar de Smart Industry

Om mogelijke gevaren bij de transitie naar een Smart Industry (deels) te tackelen hebben wij een aantal tips voor jou. Er zijn namelijk verschillende acties die ondernomen kunnen worden om deze gevaren te tackelen.

– Maak cybersecurity tot een standaard onderdeel van ieder ontwerp en/of elke actie die een onderneming neemt. Hierbij kan ook een meerstaps-verdediging voor ontwikkeld worden tegen cyberaanvallen.

– Ben transparant over veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn. Een voorbeeld van een veiligheidsmaatregel die genomen kan worden is een dubbele authenticatie of een twee staps verificatie.

– De nieuwste versie van software zou altijd geïnstalleerd moeten zijn. Als er een nieuwe update beschikbaar is zou deze ook altijd uitgevoerd moeten worden. Check ook regelmatig of er nieuwe update beschikbaar zijn.

– Maak regelmatig back-ups van bestanden en systemen. Hierdoor zullen er geen belangrijke gegevens verloren gaan.

– Versleutel belangrijke bestanden en bestanden met gevoelige bedrijfsinformatie.

Er is een overzicht van de basismaatregelen op het gebied van cybersecurity die getroffen kunnen worden. In dit overzicht wordt tevens gedetailleerdere informatie gegeven.

Engineer aan het werk

Industry 4.0 VS Industry 5.0

Momenteel bevinden wij ons in de vierde industriële revolutie. Echter, er zijn zelfs al geluiden van een vijfde industriële revolutie. De reden dat wij nog in de vierde industriële revolutie zitten is dat de MKB bedrijven zich momenteel nog in de transitie naar 4.0 bevinden. In het BDO rapport uit 2020 kwam naar voren dat slechts 15% van alle MKB bedrijven de stap heeft gezet om te beginnen met de transitie naar Industry 4.0 of er midden in zitten. Aangezien wij nu twee jaar verder zijn zal dit percentage een stukje hoger liggen, maar nog lang niet bij de 100%. Hierdoor bevinden wij ons zeker nog in de vierde industriële revolutie, oftewel de Smart Industry. Maar, wat is de vijfde industriële revolutie dan?

De vijfde industriële revolutie focust zich voornamelijk op de samenwerking tussen mens en machine. Hierbij worden creatieve menselijke factoren gecombineerd met de cognitieve eigenschappen van machines. Als de ongezonde en saaie taken voornamelijk door slimme machines worden uitgevoerd kunnen mensen zich volledig richten op het creëren van waarde op het gebied van hypercustomization en gepersonaliseerde producten/diensten.

Wat een drijvende kracht achter Industry 5.0 kan worden is de vraag van mensen naar maatwerk en personalisatie. Echter, dit wordt al deels uitgevoerd in de Industry 4.0. Zo is het namelijk momenteel mogelijk om op grote schaal gepersonaliseerde producten te produceren. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie. Dit wordt deels mogelijk gemaakt door de Internet of Things oplossingen. Het grote verschil tussen 4.0 en 5.0 zal de mate van personalisatie zijn. Tijdens de vijfde industriële revolutie zullen er veel meer mogelijkheden ontstaan op het gebied van personalisatie. De vijfde industriële revolutie zal dan ook fungeren als een aanvulling op de vierde industriële revolutie.

‘’In het BDO rapport uit 2020 kwam naar voren dat slechts 15% van alle MKB bedrijven de stap heeft gezet om te beginnen met de transitie naar Industry 4.0 of er midden in zitten.’’

De Smart Industry binnen de maakindustrie

De maakindustrie is een hele belangrijke sector in de Nederlandse economie. Door middel van de productie van onderdelen en machines levert de maakindustrie 15,8 miljard euro op. De maakindustrie levert hiermee een van de grootste bijdrages aan het verdienvermogen van Nederland binnen de exportsectoren. Ook groeit de sector met meer dan 10 procent per jaar. Dit is een uitzonderlijk groeipercentage. Om dit vol te houden moet er ook binnen de maakindustrie een transitie plaatsvinden naar een Smart Industry. Bedrijven die in deze transitie investeren, bijvoorbeeld in veel meer digitalisering waar mogelijk, creëren vaak meer omzet, winst en banen. Oftewel, een win-win situatie.

Binnen de maakindustrie moeten producten, machines en mensen slim aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor zou Nederland haar wereldwijde voortrekkersrol kunnen behouden. Een ander bijkomend voordeel van de Smart Industry binnen de maakindustrie is dat er royale besparingen op het gebied van energie en materialen worden gerealiseerd. Dit geldt bij de productie en voor de gehele levensduur van een product/dienst. Ook stelt de Smart Industry medewerkers in staat om hun vaardigheden en digitale kennis op peil te houden. Hierdoor loopt de transitie naar een Smart Industry bijna naadloos samen met de transitie naar een circulaire economie.

‘’Door middel van de productie van onderdelen en machines levert de maakindustrie 15,8 miljard euro op. Ook groeit de sector met meer dan 10 procent per jaar.’’

Tips transitie Smart Industry

Net als bij onze twee eerdere blogs over de circulaire economie en innovatie gaan wij jou, de lezer, nu belonen met een aantal tips. Dit keer geven we jou uiteraard een aantal tips voor bij de transitie naar een Smart Industry en hoe deze te implementeren. De volgende tips willen wij jou graag meegeven:

– Blijf ontwikkelen waar mogelijk. Als je jouw oude technieken te lang blijft gebruiken kunnen jouw diensten en/of producten verouderd raken. Hierdoor kun je letterlijk geld laten liggen.
– Blijf ook kijken naar de data die je al in het verleden hebt verzameld. Dat je je moet blijven ontwikkelen zegt niet dat je al je vergaarde informatie moet vergeten. Dit is zeer nuttige informatie. Vaak kun je in je verkregen data verbeterpunten ontdekken.
– Start niet te groot. Verander niet in een keer een volledig proces. Begin met kleine stapjes. Hierdoor duurt de adoptie ook niet te lang bij je werknemers.
– Stel doelstellingen op. Begin niet stuurloos dingen aan te passen. Wat wil je met deze aanpassingen bereiken? Wat doe je als de aanpassing niet voor het gewenste resultaat zorgt?
– Richtingen: kijk voor mogelijkheden bij slimme producten/diensten, slimme processen, slimme businessmodellen en game changers. Hou hierbij ook de derde tip in het achterhoofd. Begin niet in alle vier de richtingen tegelijkertijd.

Wij willen zelf ook natuurlijk blijven verbeteren en een mooie transitie neerzetten naar een Smart Industry. Hierdoor staan wij zelf ook open voor tips. Heb jij nog een tip die in bovenstaande alinea niet genoemd is? Stuur ons zeker een berichtje! Wij zijn een voorstander van co-creatie.